Img 20171105 182403
Img 20171105 143253Img 20171105 144012Img 3565

Afbeeldingen
(Klik voor origineel)

Algemene informatie Sociëteit De Harmonie

Sociëteit De Harmonie heeft een rijke culturele geschiedenis in Groningen. De vereniging, die is opgericht in 1840, behoort tot de oudste sociëteiten van ons land. De oprichters bouwden destijd een prachtig pand met zelfs een concertzaal - geroemd vanwege de geweldige akoestiek - in de Oude Kijk in 't Jatstraat. Vandaar de naam; het pand heet nog altijd De Harmonie. In 1967 is de Sociëteit verhuisd naar de Kreupelstraat 10, op de hoek met de Jacobijnerstraat, in de schaduw van de Martinitoren. Het gebouw is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Het grote pand is eigendom van de vereniging. De eerste verdieping is het domein van de Sociëteit. Daar vind je het Grand Café, de prachtige biljartzaal, een grote concert- annex bridgezaal, expositieruimte en een vergaderruimte. In het souterrain bevindt zich nog een instructie- en vergaderruimte met o.a. twee biljarttafels. De begane grond is verhuurd aan het Japanse restaurant Okami en de Gemeentelijke Ombudsman, de tweede etage aan de Stichting Inlia.

De Vereniging

De Sociëteit is een besloten gezelligheidsvereniging, waar mensen van diverse pluimage elkaar ontmoeten om hun sociale contacten uit te breiden, te biljarten, te bridgen, mahjong te spelen. Voor leden zijn er zelfs gratis biljart- en bridgelessen. Ook ontmoeten zij elkaar bij exposities en concerten, lezingen en andere culturele evenementen die zij zelf organiseren. Van elkaar gezellig treffen, les krijgen of geven, tot elkaar in wedstrijden toetsen; veel kan, niets moet. Er is alle ruimte om zelf het initiatief te nemen om een nieuwe activiteit te ontplooien.  De Harmonie biedt vooral een omgeving waarin mensen elkaar ontmoeten in een sfeer van veiligheid, wederzijds vertrouwen en betrokkenheid.

Juridisch gezien is de Sociëteit een vereniging van, voor en door leden. De vereniging De Harmonie kent statuten en een huishoudelijk reglement. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding, hierin bijgestaan door vele andere vrijwilligers die actief zijn in diverse commissies en daarbuiten. In het reilen en zeilen van de Sociëteit spelen vrijwilligers een essentiële rol. De Algemene Leden Vergadering (ALV) neemt besluiten over het jaarplan en de begroting. Dus alle leden beslissen mee.

Leden en lidmaatschap

De vereniging heeft ongeveer 400 leden. Binnen de Sociëteit zijn een bridgevereniging en vier biljartclubs en het koor actief. Een sociëteitslid kan zich aansluiten bij een van deze verenigingen, maar het hoeft niet. Wie lid wil worden van een van de clubs binnen De Harmonie moet echter wel lid zijn van Sociëteit De Harmonie. We zijn en blijven een besloten vereniging, dus wie regelmatig in het gebouw wil komen, of bridge- of biljartlessenlessen wil volgen, wil zingen in het koor, Mahjong wil spelen, moet lid zijn. Tijdens openingen van exposities, concerten of filmavonden zijn gasten en introducees van harte welkom. Deze activiteiten maken we altijd bekend op onze website, Facebookpagina en in andere media.

Als je overweegt lid te worden, bent je altijd van harte welkom om de sfeer te komen proeven. Je kunt overdag tussen 13.00 en 19.00 uur of op de donderdagavond aanbellen bij de vereniging, naar binnen gaan en bij de bar melden dat je interesse hebt. Er is meestal wel iemand die je even kan rondleiden.Je kunt je ook laten introduceren door iemand die al lid is van de Sociëteit, of een mailtje sturen naar de secretaris: Antoinette Borchert.

Je mag drie keer vrijblijvend komen kennismaken en meedoen met een club. Wil je lid worden, vult dan een inschrijfformuliertje in dat je bij de bar kunt krijgen en weer inlevert. Naast je eigen handtekening heb je twee leden nodig die ook hun handtekening zetten. Dat wordt ter plekke voor jou geregeld. Het formuliertje hangen we op het prikbord. Leden hebben het recht bezwaar te maken bij het bestuur, waarna het lidmaatschap niet doorgaat. Dit gebeurt zelden, maar het kan. Als er voldoende nieuwe leden zijn ingeschreven, wordt er door het bestuur een introductiebijeenkomst gehouden.

Verenigingsjaar, contributie en opzegging

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. De contributie bedraagt € 193,00 per jaar. Leden die in het bezit zijn van een Stadjerspas hebben recht op een standaard vergoeding van €20,00 per jaar. Het bestuur kan aan leden op hun met redenen omkleed verzoek een reductie op de contributie van ten hoogste 50% toestaan. Wie het lidmaatschap wil beëindigen kan dat doen door een mail te sturen naar de ledenadministratie vóór aanvang van het nieuwe verenigingsjaar (bij voorkeur in mei of de eerste helft van juni).We stellen het bijzonder op prijs om te horen wat de reden is van de opzegging, vooral om te kijken of we de organisatie kunnen verbeteren.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit: Henk Vegter (voorzitter), Antoinette Borchert (secretaris), Cees Jan Stigter (penningmeester), Bert Bilkes (bestuurslid met portefeuille marketing en communicatie) en Allard Hogema (bestuurslid met portefeuille huisvesting, facility en juridische zaken). Het bestuur zorgt dat De Sociëteit goed functioneert. Een belangrijke bestuurstaak is het voorbereiden en tot een goed einde brengen van de algemene ledenvergaderingen. De ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging en komt tweemaal per jaar bijeen (eind april, w.o. begroting, en eind november, w.o. jaarrekening). Onmisbaar in het sociëteitsleven zijn commissies. De commissies staan de vereniging bij in de dagelijkse leiding van alle activiteiten. Enkele daarvan zijn: de marketing/communicatie/pr commissie, de financiële commissie, de Commissie Huisvesting & Facilitair, de culturele activiteitencommissie, de biljartcommissie en de bridgecommissie.

Ereleden

Roel Veldhuis (1941) is erelid van onze Sociëteit vanwege zijn grote verdiensten als voorzitter tijdens het eerste decennium van deze eeuw. Mede door zijn vernieuwende aanpak nam het aantal leden sterk toe en werd de Sociëteit weer een bloeiende vereniging met een groot aantal vrijwilligers.

Wim Visser (1940) is op 20 april 2017 benoemd tot erelid van onze vereniging. Hij heeft enorm en op allerlei niveau’s bijgedragen aan de groei en bloei van de vereniging. Wim is een man met een plezierige, verbindende, immer positieve houding en een grote schijnbaar onuitputtelijke energie, een waar sociëteitslid ook.