Algemene informatie Sociëteit De Harmonie

De Vereniging

Sociëteit De Harmonie, geworteld in het Groningen, heeft een rijke culturele geschiedenis. De vereniging, opgericht in 1840, behoort tot de oudste sociëteiten van ons land. Ze was lange tijd gehuisvest in de Oude Kijk in 't Jatstraat en verhuisde in 1967 naar de Kreupelstraat 10.

Het grote pand, eigendom van de vereniging, staat op de hoek van de Kreupelstraat en de Jacobijnerstraat, in de schaduw van de Martinitoren.

De eerste verdieping is het domein van de Sociëteit. Daar bevinden zich een goed geoutilleerd Grand Café, een prachtige biljartzaal, een grote concert- annex bridgezaal, expositieruimte en diverse vergaderruimtes. In het souterrain bevindt zich nog een recent gemoderniseerde instructie- en vergaderruimte met o.a. twee biljarttafels. Het gebouw is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer.

De begane grond is verhuurd aan resp. het Japanse restaurant Okami en de Gemeentelijke Ombudsman, de tweede etage aan de Stichting Inlia.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit: Bert Bilkes (interim voorzitter), Antoinette Borchert (secretaris) en Louis van Limburg (penningmeester). Het bestuur houdt zich bezig met uiteenlopende zaken die van belang zijn voor het goed functioneren van de Sociëteit.

Een belangrijke bestuurstaak is het voorbereiden en tot een goed einde brengen van de algemene ledenvergaderingen. De ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging en komt tweemaal per jaar bijeen (eind april, w.o. begroting, en eind november, w.o. jaarrekening). 

Onmisbaar in het sociëteitsleven zijn commissies. De commissies staan de vereniging bij in de dagelijkse leiding aan alle activiteiten. Enkele daarvan zijn: de marketing/communicatie/pr commissie, de financiële commissie, de onroerend goedcommissie, de cultuurcommissie, de biljartcommissie en de bridgecommissie.

Ereleden

Roel Veldhuis (1941) is erelid van onze Sociëteit vanwege zijn grote verdiensten als voorzitter tijdens het eerste decennium van deze eeuw. Mede door zijn vernieuwende aanpak nam het aantal leden sterk toe en werd de Sociëteit weer een bloeiende vereniging met een groot aantal vrijwilligers.

Wim Visser (1940) is op 20 april 2017 benoemd tot erelid van onze vereniging. Hij heeft enorm en op allerlei niveau’s bijgedragen aan de groei en bloei van de vereniging. Wim is een man met een plezierige, verbindende, immer positieve houding en een grote schijnbaar onuitputtelijke energie, een waar sociëteitslid ook.

Openingstijden

De Sociëteit is van maandag t/m zaterdag vanaf 13.00 uur geopend. De sluitingstijd hangt af van de duur van de avondactiviteiten.

Van deze sluitingstijden wordt afgeweken bij bijzondere gebeurtenissen. Zo is er jaarlijks een aantal zondagochtendconcerten met soms aansluitend een bridgedrive en/of een biljartactiviteit. Daarnaast wordt op de tweede zondag in november de jaarlijkse evenementen dag (biljarten en bridgen) gehouden.

Exacte informatie over alle activiteiten vindt u verder op deze site, in de nieuwsbrieven en op de prikborden (bij de entree en naast de bar). Vrijwel alle activiteiten zijn voor leden gratis toegankelijk.

In de zomer is de Sociëteit enkele weken gesloten. Tijdens die periode worden de biljartlakens vervangen en vinden er schoonmaak en onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw plaats.

Vereniging

De Sociëteit is een besloten gezelligheidsvereniging met een breed aanbod van activiteiten op het gebied van cultuur, denksport en biljart. Alle activiteiten worden door leden zelf georganiseerd en gaan vanaf elkaar gezellig treffen, les krijgen, tot elkaar in wedstrijden toetsen. Veel kan, niets moet. Binnen de cultuur van De Harmonie biedt men elkaar een sfeer van veiligheid, wederzijds vertrouwen en betrokkenheid.

Juridisch gezien is de Sociëteit een vereniging van en door leden. Het bestuur geeft namens de leden dagelijks leiding aan de vereniging hierin bijgestaan door vele andere vrijwilligers. De vereniging De Harmonie kent statuten en een huishoudelijk reglement.

In het reilen en zeilen van de Sociëteit spelen vrijwilligers een belangrijke rol; er is een indrukwekkend aantal personen actief in het uitvoeren van allerlei taken die van belang zijn voor het goed (doen) functioneren van de vereniging.

Leden en lidmaatschap

De vereniging heeft ongeveer 400 leden.

Binnen de Sociëteit zijn een bridgevereniging en vier biljartclubs actief. Een sociëteitslid kan, maar hoeft zich niet aan te sluiten bij een van deze verenigingen.

Voor toegang tot het gebouw, toetreding tot een biljart- of bridgevereniging of het volgen van de gratis biljart- of bridgelessen is lidmaatschap een vereiste.

Als u geïnteresseerd bent in een lidmaatschap, bent u altijd van harte welkom om de sfeer te komen proeven. U kunt zich in dat geval laten introduceren door iemand die al lid is van de Sociëteit.
Kent u niemand in de Sociëteit, dan kunt u contact opnemen met de secretaris: Antoinette Borchert (secretaris@societeitdeharmonie.nl) en met haar een afspraak maken voor een introductie. Een derde mogelijkheid is dat u overdag tussen 13.00 en 19.00 uur of op de donderdagavond aanbelt bij de vereniging, naar binnen gaat en bij de bar meldt dat u eventueel lid wilt worden. Ten slotte kunt u zich ook per e-mail aanmelden bij de ledenadministratie: Antoinette Borchert (anborch@xs4all.nl).

U mag twee keer vrijblijvend kennis komen maken. Als u vervolgens besluit om lid te worden, kunt u hiervoor een inschrijfformulier krijgen bij de bar, dat u na invulling (en medeondertekening door twee leden) daar ook weer kunt inleveren.

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. De contributie bedraagt € 193,00 per jaar. Leden die in het bezit zijn van een Stadjerspas hebben recht op een standaard vergoeding van €20 per jaar. Het bestuur kan aan leden op hun met redenen omkleed verzoek een reductie op de contributie van ten hoogste 50% toestaan.

Als er voldoende nieuwe leden zijn ingeschreven, wordt er door het bestuur een introductiebijeenkomst gehouden.

Als u uw lidmaatschap wenst te beëindigen dan kan dat via de ledenadministratie vóór aanvang van het nieuwe verenigingsjaar (bij voorkeur in mei of de eerste helft van juni). Als u uw lidmaatschap opzegt, wordt het zeer op prijs gesteld te vernemen om welke reden(en) dat geschiedt.