Deze website maakt gebruik van cookies.
Deze website benut uitsluitend cookies voor het goed functioneren van de site en om de website te analyseren. Door gebruik te maken van de website geeft u aan hiermee akkoord te zijn.
x
harmonie

BILJARTKAMPIOENSCHAP HARMONIE CUP 2017-2018

Algemeen

1.       Alle leden van de sociëteit kunnen meedoen. Graag zelfs. De deelnemers van deze ronde zijn bekend. De poule-indeling en contactgegevens van de deelnemers heeft iedereen per mail ontvangen. Die zetten we niet openbaar hier op de website.

2.       Er wordt gespeeld op basis van handicap. Het moyenne van elke deelnemer wordt door de toernooicommissie vastgesteld, op basis van, in volgorde, het laatst bekende moyenne van de Harmonie Cup (zie punt 18), het clubmoyenne gebaseerd op minimaal vijf wedstrijden, het competitiemoyenne en overige informatie. Bij de bepaling van het aantal te maken caramboles wordt, voor libre en bandstoten, gebruikgemaakt van de binnen de KNBB bekende handicaptabel met een kleine aanpassing ten gunste van de spelers met de lagere moyennes. Bij de spelsoort driebanden wordt ook gebruikgemaakt van een, op basis van de ervaringen in voorgaande jaren, aangepaste KNBB-handicapcorrectietabel. Het aantal te maken caramboles zal in de voorrondes worden berekend over 30 beurten, en in de finales over 20 beurten.

3.       De meeste spelers zullen libre spelen. De betere spelers (vanaf libre 4 gemiddeld verplicht) gaan bandstoten of driebanden spelen. Deelnemen als driebanden speler, met een libre gemiddelde onder 4, is in uitzonderingsgevallen, en in overleg met de harmonie Cup Commissie, mogelijk.

4.       Er worden drie voorrondes gespeeld. De beste 16 spelers na die drie rondes plaatsen zich voor de finaledag.

5.       Het tijdschema is als volgt:

a.       Eerste ronde van 23 oktober 2017 – 23 december 2017

b.       Tweede ronde van 8 januari 2018 - 24 februari 2018

c.       Derde ronde van 5 maart 2018 - 28 april 2018

d.       Finaledag zaterdag 26 mei 2018

6.       Regels:

a.       Er wordt gespeeld volgens de regels van de KNBB

b.       Er wordt gespeeld met een gelijkmakende beurt, behalve bij de eerste drie wedstrijden op de finaledag in bepaalde situaties (zie punt 16)     

c.       De scores worden bijgehouden op een Harmonie Cup-tellijst. Na afloop tekenen de spelers deze lijst.

d.       De tellijsten worden geplaatst in de bak ‘Harmonie Cup’, die direct bij de ingang van de biljartzaal, tegenover de printer, aan de wand hangt. Deze bak zal regelmatig worden geleegd

Drie voorrondes

7.       Allen die zich hebben ingeschreven worden door loting, op basis van een indeling in drie groepen naar speelsterkte, geplaatst in een poule van drie. In die poule wordt een enkele competitie gespeeld (iedereen in de poule speelt dus een keer tegen de andere twee).

8.       Die poules van drie krijgen een bepaalde periode de tijd hun wedstrijden te spelen. Een van de leden van de poule wordt gevraagd dat te organiseren (de ‘coördinator’). Het meest voor de hand ligt dat de drie personen op een donderdagavond, een zaterdagmiddag of een doordeweekse middag hun drie wedstrijden spelen. Twee spelers aan tafel, de derde schrijft en arbitreert. Maar als men het anders wil regelen (dus de wedstrijden op verschillende dagen wil spelen), dan is dat toegestaan.

9.       Als er wedstrijden voor dit kampioenschap gespeeld worden, kunnen deze biljarts niet worden afgeklopt, Neem dus je balletje mee naar de tafel.

10.   Na de eerste ronde worden de uitslagen verwerkt en wordt een ranglijst gemaakt op basis van achtereenvolgens:

a.       Aantal matchpunten (2 voor winst, 1 punt bij remise, 0 bij verlies)

b.       Percentage gemaakte punten in de rondes

c.       Hoogste serie in de ronde, als percentage van het aantal te maken punten

11.   Na elke ronde is correctie van het moyenne mogelijk, echter alleen in het geval van spelers met een niet betrouwbare handicap (geen biljartclubleden/geen of onvoldoende geregistreerde handicap/ter beoordeling van de toernooileiding).

De correcties zullen in bovenstaande gevallen plaatsvinden wanneer een speler in de tot dat moment gespeelde  voorronde(s) 20% of meer boven zijn opgegeven moyenne, of tot dat moment geldend moyenne, heeft gepresteerd. In dat geval zal zijn werkelijk in die ronde gespeelde moyenne , verminderd met 10%, gelden als moyenne voor de volgende ronde en of de finaledag.

12.   Voor ronde 2  worden de deelnemers opnieuw door loting, op basis van een indeling in drie groepen naar rangorde als bepaald na de eerste ronde, geplaatst in poules van drie.

13.   Ten behoeve van ronde drie wordt de procedure zoals beschreven onder (12) herhaald, nu op basis van de rangorde als bepaald na de tweede ronde.

Finaledag 19 mei 2018

14.   De uitslagen van de drie voorrondes (dus zes wedstrijden) worden bij elkaar opgeteld en er wordt een ranglijst gemaakt op basis van achtereenvolgens: 

a.       Aantal matchpunten (2 voor winst, 1 punt bij remise, 0 bij verlies)

b.       Percentage gemaakte punten over de drie rondes

c.       Hoogste serie over de drie rondes, als percentage van het aantal te maken punten

15.   De beste 16 spelers plaatsen zich voor de finale. De niet geplaatste deelnemers worden aangemoedigd zich beschikbaar te stellen als arbiter, schrijver en/of supporter. Ook wordt een beroep gedaan op de gediplomeerde arbiters van de sociëteit.

16.  De opzet van de finaledag ziet er als volgt uit:      

Uit de resultaten van de drie voorrondes worden de beste 16 (op de finaledag beschikbare) spelers op volgorde 1-16 vastgesteld.

De spelers worden op basis van de voornoemde posities, in 4 poules geplaatst volgens:

Poule a: 1-8-9-16

Poule b: 2-7-10-15

Poule c: 3-6-11-14

Poule d: 4-5-12-13          

In de 4 poules wordt vervolgens een halve competitie gespeeld, dus iedere speler speelt 3 wedstrijden. Na drie wedstrijden zijn in iedere poule de plaatsen 1-4, op resultaat, bekend.

(a1, a2, a3, a4, b1 ……. d3,d4), op basis van de criteria als genoemd onder punt 10.

In de vierde wedstrijdronde spelen de spelers a1 en d1 tegen elkaar, alsmede de spelers  b1 en c1.

De winnaars van deze wedstrijden ( zie criteria punt 10) zullen in de vijfde wedstrijdronde bepalen wie de winnaar wordt van de Harmonie Cup. De verliezers zullen in de vijfde wedstrijdronde spelen om de 3e en 4e plaats.

In de vierde wedstrijdronde worden ook de volgende partijen gespeeld:

a2-d2, b2-c2, a3-d3, b3-c3, a4-d4 en b4-c4. Op basis van de resultaten van deze wedstrijdronde zullen ( zie criteria punt 10) de plaatsen 5 t/m 8 worden bezet door de spelers a2…d2, de plaatsen 9-12 door de spelers a3….d3, en de plaatsen 12-16 door de spelers a4…..d4.

Er zijn drie prijzen beschikbaar, net als in voorgaande jaren. Het tijdschema van de finaledag is als volgt:

1e wedstrijdronde 10.00h - 11.00h

2e wedstrijdronde  11.10h – 12.10h

Lunch 12.10h – 13.00h

3e wedstrijdronde  13.00h – 14.00h

4e wedstrijdronde 14.10h – 15.25h

5e wedstrijdronde 15.30 – 16.45h

Prijsuitreiking en nazit 16.45h – 17.30h

 

In de eerste drie wedstrijdronden wordt voor de wedstrijdduur een tijdslimiet van 1 uur strikt aangehouden. Een wedstrijd die nog niet is beëindigd wordt dan afgebroken waarbij de speler die aan de beurt was deze beurt mag afmaken. Er is echter geen gelijkmakende beurt. Het wedstrijdresultaat wordt bepaald op basis van het carambolepercentage en de verdere criteria als genoemd onder punt 10.

17. De organisatie is in handen van de Harmonie Cup Commissiecommissie. Deze bepaalt ook de spelsoort die iedereen  moet spelen en het aantal te maken caramboles. De commissie beslist ook in gevallen waarin de  regels geen duidelijkheid bieden.

18. Wanneer het startmoyenne van een deelnemer kan worden vastgesteld op basis van “het laatst bekende moyenne van de Harmonie Cup” zal deze als volgt worden bepaald:

Na iedere Harmonie Cup zal het gespeelde moyenne over de 6 wedstrijden in 3 wedstrijdronden worden bepaald, gecorrigeerd voor de effecten van de KNBB-handicap-verrekeningstabel. Dit moyenne wordt vergeleken met het startmoyenne van de betreffende Harmonie Cup.

Wanneer het werkelijk gespeelde moyenne tussen 1,2 x en 0,8 x het startmoyenne ligt wordt het oude startmoyenne gehandhaafd voor de volgende Harmonie Cup.

Wanneer het werkelijk gespeelde moyenne hoger ligt dan 1,2 x het startmoyenne, of lager ligt dan 0,8x het startmoyenne, wordt een nieuw startmoyenne bepaald door het bij het werkelijk gespeelde moyenne het oude startmoyenne op te tellen en de som te delen door 2.